Euroasijský express   

Евразийский экспресс   Euroasian express

Česky      По-русски      English

Euroasijský express

Prohlášení redakce

Internetový časopis Euroasijský express vzniká jako nezávislá iniciativa skupiny mladých lidí, kteří si kladou za cíl oživit v řadách české veřejnosti zájem o aktuální dění v oblastech bývalého Sovětského svazu a Balkánu. Současná mediální reflexe této problematiky je podle našeho názoru nedostatečná. I přesto, že se dnes často jedná o země zmítané politickou a společenskou nestabilitou, mají rozhodně své místo v rámci globální „světové vesnice“. Hovořit pouze o „mafiánských strukturách“, levné pracovní síle nebo „černé díře“, tedy o obrazu, který se díky médiím stereotypně rozprostřel v české společnosti, znamená zjednodušovat celou řadu složitých vztahů a souvislostí. Nechceme pěstovat nové formy rusofilství nebo slavjanofilství, myslíme si pouze, že Rusko a okolní státy rozhodně nejsou tak daleko, jak si mnozí z nás mohou myslet či dokonce přát. Navíc neznalost místní reality může do budoucna přinést i řadu nepříjemných překvapení. Euroasijský express si neklade za cíl přinášet úplný a komplexní obraz současné postsovětské reality, ale spíše by chtěl českému čtenáři odhalit alespoň část spletité a pestré mozaiky tohoto světa a poskytnout co nejširší prostor pro odbornou i laickou výměnu názorů na současné tamější dění. Časopis by tak měl sdružovat co nejširší okruh zájemců, kteří cítí potřebu vyjádřit se k současnému i minulému dění v zemích „na východě“. Zároveň se domníváme, že internetová forma presentace je tím nejlepším prostředkem pro svobodnou výměnu názorů.

Jak přispívat do časopisu

Rozsah : 1 - 10 normostran (1800 úderů na stránku)

Formát : .doc, .rtf, .txt, nebo .htm/.html

Vysvětlivky : za textem

Jazyk : ČJ, AJ, RJ

Způsob zaslání :

-disketa na adresu redakce (Mazurská 523, Praha 8, 181 00)

-e-mail (euroasia@post.cz) – příloha (attachment)

  • Příspěvky vyjadřují názory autorů.

  • Redakce si vyhrazuje právo nevyžádaný příspěvek nezveřejnit.

  • Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, pokud překročí zadaný rozsah.

  • Všechny práce jsou chráněny autorským zákonem. Žádná část nesmí být použita ke komerčním účelům bez svolení autora nebo redakce.

Евразийский экспресс  -  Евразийский экспресс

http://euroasia.zde.cz

Журнал «Euroasijský express» (Евразийский экспресс) – независимая инициатива группы молодых людей с целью оживления у чешской публики интереса к современности бывшего советского пространства. Принятие в чешских СМИ этой проблематики совершенно недостаточно. Несмотря на многочисленные проблемы в этих странах, эти без всякого сомнения принадлежат к «глобальному сообществу». Образ «мафианских структур», «дешевой рабочей силы» или «черной дыры» создавшийся в последние годы в Чехии ни в коем случае не отражает сложность местных проблем, отношений и взаимодействий. Мы не хотим создавать новые формы русофилии или славянофилии. Чувствуем только, что Россия и сопределенные государства совсем не так далеко от нас, как многие полагают и, в хужем случае, желают, и что неосведомленность в реальности происходящих там процессов может в будущем принести много неприятностей и неправильных заключений. Журнал Евразийский экспресс не может принести комплекснную картину постсоветской жизни, но его страницы хотят частично открыть эту пеструю и интересную мозаику и предоставить возможность широкого обмена мнений для самого разнообразного вокруга интересующихся. Из за этого мы выбрали интернет, который являается лучшим средством распространения информаций.

 Что такое? журнал на интернете о современном постсоветском пространстве

Для кого журнал выходит?  специально для чешской публики (все статьи будут переведены)

Наша цель - принести чешскому читателю информацию и аналитическую справку о самых важных событиях в постсоветском пространстве в областях политики экономики, общества, культуры или истории итд.

Приглашаем к сотрудничеству всех специялистов, которые занимаются Россией, Украиной, Белоруссией, Прибалтикой, Кавказом или Центральной Азией.

Приветствуем статьи, коментарии, аналитические и другие материалы касающиеся. На чешском языке можно публиковать уже напечатанные в других, инностранных  периодиках статьи.

Условия написания статьи

Размер : не больше 10 стран (1800 ударов/стр.)

Формат : .doc, .rtf, .txt, .htm или .html

Примечания : за текстом

Язык : русский, английский, чешский (статья будет переведена на чешский с указанием автора; в случае желания можно публиковать статью и в оригинальном языке)

Способь отправления :

э-мейл (euroasia@post.cz или euroasia-cz@mail.ru) – приложение (attachment)

на дискете - адресь редакции (Mazurská 523, Praha 8, 181 00, Чешская республика)

Euroasijský express    Euroasian express

Declaration of the Euroasian express journal

New internet journal Euroasian express was founded as independent inciative of young people to revive in Czech Republic interest in the countries of newly formed Euroasian states. We think, that actual information about this issue in Czech massmedia is not relevant. Undoubtly, the countries of this region experience very problematic development, but anyway they are full members of the „global society“. Stereotypes about „mafian structures“, cheap labor force or „black hole“ mystify reality of very complicated relations. We don’t want to reanimate new forms of Rusophilia or Slavophilia, but we just think, that Russia and surrounding states are not as far as many people would think and. Euroasian express can not bring complex view on contemporary post-soviet reality. We want to show to Czech reader at least part of this colourful mosaic and at the same moment provide the space for expert and laic exchange of opinions. The journal should unite the group of people, who want to comment present and also past of newly independent countries. We think, that internet is the best medium for achieving this goal. 

Euroasian express

http://euroasia.zde.cz

What is it? Euroasian express is internet journal about post-soviet countries.

Who is issued for? Especially for Czech public – all articles will translated into Czech.

Goals : provide for Czech public information and analyses about important matters in the newly independent countries of former USSR in the fields of politics, economy, society, culture etc.

We invite to co-operation all experts interested in Russia, The Ukraine, Belarussia, Baltic states, The Caucasus or Cenrtal Asia.

We welcome articles, commentaries, analytical materials about contemporary events, but also about travel, culture or society in post-soviet countries or regions. In Czech articles published in other periodics could are also accepted.

Conditions for writing the article

Lenght : max. 10 pages (1800 char./p.)

Format : .doc, .rtf, .txt, .htm или .html

Notes : after the text (not obligatory)

Language : Russian, English, Czech (articles will be translated into Czech with refference to author, it’s also possible to publish original article)

The mode of sending

e-mail euroasia@post.cz or euroasia-cz@mail.ru (for Russian articles). The articles should be sent as attached file.

Floppy disk to address of redaction (Mazurská 523, Praha 8, 181 00, Czech republic)