Euroasia - občanské sdružení
Stanovy občanského sdružení EUROASIA

Domovská stránka
Činnost sdružení
Euroasia-express

Sekce:
  Rusko
  Pobaltí
  Východní Evropa
  Kavkaz
  Střední Asie
  Balkán

Kontakt:
 EUROASIA
 Mazurská 8
 180 00 Praha 8

e-mail:
 euroasia@post.cz


 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení sdružení

Za zakládající členy jsou považováni členové přípravného výboru :
 • Martin Váně,
 • Kateřina Stejskalová,
 • Marie Kolísková,
 • Slavomír Horák,

  Sdružení je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem dosažení cíle určeného těmito stanovami.
  Sdružení je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým majetkem sdružení.


  Článek 2

  Název a sídlo


  1. Název : EUROASIA
  2. Sídlo : Mazurská 523, Praha 8, PSČ 181 00


  Článek 3

  Právní postavení sdružení


  1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu.
  2. Sdružení je právnickou osobou.


  Článek 4

  Charakter a cíle sdružení


  Občanské sdružení EUROASIA je nezávislé společenství, které sdružuje zájemce o dění v bývalém Sovětském svazu a na Balkáně.
  Sdružení si klade za cíl oživení zájmu o post-sovětský a balkánský prostor a chce být fórem pro výměnu názorů na dění ve sledovaných oblastech, poskytuje informace zaměřené na tyto regiony. Sdružení se podílí na projektech, které se týkají oblastí Euroasie a Balkánu.


  Článek 5

  Doba trvání společnosti


  1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.


  II. ČLENSTVÍ

  Článek 6

  Členství ve sdružení


  1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba a právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.


  Článek 7

  Vznik členství


  1. Členství zakládajících členů vzniká dnem registrace sdružení.
  2. Členství dalších osob než zakládajících členů ve sdružení vzniká:
     a) při založení sdružení dnem vzniku sdružení,
     b) po dobu trvání sdružení dnem doručení písemné přihlášky a potvrzení o zaplacení zápisného a členského příspěvku do sídla sdružení. Výkonný výbor má právo odmítnout v odůvodněných případech členství ve sdružení, a to do 90 dnů od doručení písemné přihlášky. V takových případech sdružení vrátí již zaplacené zápisné a členský příspěvek do 30 dnů od rozhodnutí o zamítnutí členství.
  3. Vedle řádných členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Čestným členem sdružení může být i řádný člen sdružení. Čestné členství schvaluje Valná hromada na základě návrhu výkonného výboru nebo jakéhokoliv člena sdružení. Čestný člen neplatí zápisné ani členské příspěvky, a to od okamžiku rozhodnutí o čestném členství.


  Článek 8

  Práva a povinnosti členů


  1. Práva členů
     a ) zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce,
     b ) být volen do orgánů sdružení, má-li způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let,
     c ) být informován o veškeré činnosti sdružení, vyjadřovat se k ní, podílet se na ní, podávat návrhy a klást otázky týkající se činnosti sdružení a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

  2. Člen sdružení má povinnost:
     a ) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
     b ) platit včas a předepsaným způsobem členské příspěvky, podle článku 11, odst. 3 těchto stanov.
     c ) aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení.


  Článek 9

  Majetková účast člena sdružení


  1. Majetkovou účastí člena sdružení je zápisné a členský příspěvek.
  2. Výši zápisného a členský příspěvek určí valná hromada.
  3. Zápisné do sdružení je splatné v den podání přihlášky do sdružení.
  4. Členský příspěvek je každý člen sdružení povinen uhradit nejpozději do 31.3. (třicátého prvního března) kalendářního roku, v němž členství ve sdružení trvá. Členský příspěvek je dále splatný v den podání přihlášky do sdružení.


  Článek 10

  Členská evidence


  1. Sdružení vede evidenci všech svých členů podle obecně platných předpisů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.
  2. Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla i výše zápisného, členského příspěvku, datum zaplacení, funkce ve sdružení a případné další skutečnosti. V evidenci se bez odkladu vyznačí změny evidovaných skutečností.
  3. Sdružení umožní každému, který prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl.
  4. Člen sdružení má právo nahlížet do té části, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci.


  Článek 11

  Zánik členství


  1. Členství ve sdružení zaniká písemnou dohodou mezi sdružením, zastoupeným výkonným výborem nebo jinou, výkonným výborem určenou, osobou. Členství zaniká sjednaným dnem.
  2. Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení. Členství zaniká ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení člena sdružení výkonnému výboru.
  3. Členství ve sdružení zaniká zrušením členství. Členství může zrušit výkonný výbor a to v případě, že
     a) člen závažným způsobem, nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené stanovami
     b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti sdružení, jeho majetku, případně proti členům sdružení, nebo pokud jiným způsobem narušuje činnost sdružení.
  Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout do 1 roka ode dne, kdy sdružení zjistilo důvod pro vyloučení.
  Výstraha a rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení ze sdružení musí být členovi sdružení doručeny – doporučeným dopisem nebo písemně proti podpisu. Člen má právo se odvolat proti tomuto kroku k Valné hromadě.
  Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení člena za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami sdružení.
  4. Členství ve sdružení zaniká smrtí člena nebo zánikem právnické osoby.
  5. Zánikem sdružení.


  III. ORGÁNY SDRUŽENÍ

  Článek 12

  Organizační uspořádání sdružení


  1. Orgány sdružení jsou
     a ) valná hromada,
     b ) výkonný výbor v čele s předsedou
     c) revizní komise
  2. Výkonný výbor je oprávněn zřídit poradní a jiné komise, buď trvalé, nebo dočasné.


  Článek 13

  Valná hromada


  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
  2. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za dva roky výkonný výbor sdružení. Valná hromada se sejde také, požádá - li o to písemně nejméně 1/3 členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do měsíce od požádání. O termínu valné hromady musí být člen vyrozuměn včetně programu nejméně 15 dnů před jejím konáním.
  3. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Hlasuje se aklamací, pokud se valná hromada nerozhodne o taném hlasování. V takovém případě se před hlasováním volí hlasovací komise, která bude za odpovídat a dohlížet na regulérnost hlasování.
  Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů, pokud stanovy nestanovují jinak. Každá fyzická osoba má 1 hlas, počet hlasů právnické osoby je určen písemnou dohodou mezi právnickou osobou a sdružením.
  4. Jednání valné hromady řídí předseda, který může být zastoupen jiným členem výboru.
  5. Jednatel sdružení pořizuje z jednání Zápis o jednání valné hromady, který musí obsahovat datum a místo konání schůze. přijatá usnesení, výsledky hlasování (přijato-nepřijato), nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří pozvánka, prezenční listina a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
  Zápis podepisuje stávající odstupující předseda a dva členové výkonného a zasílá se všem členům společnosti.
  Zápis je veřejný a každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
  6. Valná hromada má následující pravomoci:
     a) volí výkonný výbor, jejíž funkční období trvá do doby svolání nové valné hromady,
     b) volí revizní komisi,
     c) schvaluje zprávu o činnosti sdružení, hospodářskou zprávu s účetní uzávěrkou za období od poslední valné hromady a revizní zprávu,
     d) doplňuje a mění stanovy společnosti,
     e) stanovuje členské příspěvky,
     f) diskutuje návrhy na činnost a rozvoj sdružení,
     g) rozhoduje o sloučení sdružení s jiným sdružením,
     h) rozhoduje o zániku sdružení,
     i) v případě rozhodnutí o zániku sdružení určuje likvidační komisi,
     j) schvaluje Zápis o jednání valné hromady,
     k) rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí,
     l) rozhoduje o čestném členství.
  7. Člen, který se domnívá, že usnesení valné hromady je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení, a to do 1 měsíce ode dne, kdy požádal na valné hromadě o zaprotokolování námitky, nebo ode dne, kdy písemně námitku proti usnesení valné hromady oznámil výkonnému výboru, nejpozději však do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, která napadené rozhodnutí přijala.


  Článek 14

  Výkonný výbor


  1. Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení.
  2. Výkonný výbor jedná jménem sdružení navenek, a to prostřednictvím svých členů nebo jiné, výkonným výborem pověřené, osoby.
  3. Výkonný výbor odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě.
  4. Za sdružení jedná a podepisuje člen výkonného výboru, který může jednat a podepisovat samostatně. Výkonný výbor může pověřit jednáním jménem společnosti nebo právem podpisu jménem sdružení dalšího člena sdružení, a to formou písemné plné moci, podepsané členem výkonného výboru. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí svůj podpis oprávněná osoba.
  5. Členem valné hromady se může stát fyzická nebo právnická osoba, zastoupená statutárním orgánem. Znovuzvolení je možné a není omezeno počtem funkčních období. Počet členů výkonného výboru určí valná hromada. Tento počet musí být nejméně tříčlenný.
  6. Funkční období výkonného výboru je ode dne jednání valné hromady do další valné hromady. Výkonný výbor může kooptovat do výboru dalšího člena. V případě odstoupení celého výboru najednou nebo při poklesu členů výkonného výboru na poloviční počet k tomu, který byl zvolen na valné hromadě, nebo poklesu výkonného výboru na méně jak 3 členy, musí výkonný výbor svolat do 1 měsíce mimořádnou valnou hromadu.
  7. Výkonný výbor řídí společnost mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji předseda, místopředsedové, jednatel, hospodář a další členové, zvolení valnou hromadou.
  8. Výkonný výbor zvolí na svém prvním zasedání předsedu, místopředsedy, jednatele, hospodáře a případné další funkce, které se ukáží jako nezbytné.
  9. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.
  Schůzi svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů, v odůvodněných případech může kterýkoliv člen výkonného výboru požádat o svolání mimořádné schůze. V takovém případě musí být schůze výkonného výboru svolána do 15 dnů.
  Zasedání výkonného výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů.
  Výkonný výbor schvaluje rozhodnutí v hlasování aklamací prostou většinou. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
  Z jednání výkonného výboru pořizuje jednatel zápis.
  10. Pravomoci výkonné rady:
     a ) rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
     b ) svolává a připravuje jednání valné hromady a předkládá jí ke schválení
      - hospodářskou zprávu s účetní uzávěrkou za období od konání poslední valné hromady,
      - zprávu o činnosti sdružení a revizní zprávu
     c) vykonává usnesení valné hromady,
     d) zajišťuje vedení evidence členů,
     e) vykonává zaměstnavatelská práva,
     f) přijímá vnitřní předpisy sdružení,
     g) navrhuje podání návrhů příslušnému ministerstvu na provedení zápisů, týkajících se sdružení,
     h) kontroluje činnost jednotlivých členů výkonného výboru v otázkách sdružení
  11. Předseda je volen ze středu výkonného výboru na první schůzi výkonného výboru. Řídí jednání valné hromady a zajišťuje plnění usnesení v rámci stanov. Předseda je odpovědný výkonné radě.


  Článek 15

  Revizní komise


  1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, kterému přísluší vykonávání dohledu nad hospodařením sdružení, upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
  2. V revizní komisi musí být alespoň 3 členové sdružení, kteří nejsou členové výkonného výboru. O jejím složení rozhodne valná hromada.
  3. Revizní komise se zodpovídá z veškeré své činnosti valné hromadě.
  4. V případě odstoupení člena revizní komise, jmenuje výkonný výbor nového revizora do doby konání nové valné hromady, avšak pouze pokud by odstoupením revizora klesl počet členů revizní komise na méně jak 3 členy.
  5. Práva a povinnosti revizní komise:
     a) povinnost přezkoumat roční účetní uzávěrky,
     b) povinnost podávat valné hromadě stanovisko o přezkoumání účetní uzávěrky za období od jedné valné hromady ke druhé.
     c) právo účastnit se jednání výkonného výboru bez hlasovacího práva,
     d) právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžaduje zájem sdružení,
     e) právo revizní komise i jejich jednotlivých členů nahlížet do dokumentů sdružení, zejména do účetní evidence,
     f) revizní komise je povinna řídit se ustanoveními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy.


  III. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

  Článek 16

  Zásady hospodaření


  1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
  2. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
  3. Sdružení vede předepsané účetnictví a evidenci.
  4. Sdružení je způsobilé nabývat práva a povinnosti a zavazovat se teprve dnem svého vzniku. Za porušení svých závazků a jiných povinností odpovídá pouze svým majetkem. Člen sdružení neručí za jeho závazky.
  5. Vždy k 31. prosinci běžného roku se provede účetní uzávěrka, která musí být součástí hospodářské zprávy.
  6. Prostředky na svoji činnost získává sdružení
     a) z členských příspěvků, jejichž výši určuje Valná hromada
     b) z darů, dotací a grantů
     c) z jiné činnosti
  7. Správou majetku je hospodář, který je volen z řad výkonného výboru a je jejím členem.
  8. Prostředky jsou používány na krytí:
     a) administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,
     b) výdajů spojených s nákupem zboží potřebného k činnosti sdružení,
     c) služeb a prací nutných k činnosti sdružení,
     d) pořádání a podporu akcí souvisejících s činností sdružení.
  9. Hospodář vypracovává na Valnou hromadu hospodářskou zprávu s účetní uzávěrkou za období od minulé valné hromady. Valná hromada hospodářskou zprávu schvaluje.


  IV. ZÁNIK A LIKVIDACE SDRUŽENÍ

  Článek 17

  Zánik sdružení


  1. Sdružení zaniká
     a) usnesením 3/4 hlasů všech členů sdružení o zániku sdružení,
     b) sloučením s jiným sdružením, o čemž je oprávněna rozhodnout Valná hromada,
     c) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky
  2. Výkonný výbor oznámí zánik sdružení do 15 dnů příslušnému ministerstvu.


  Článek 18

  Likvidace sdružení


  1. Zanikne-li sdružení jakýmkoliv způsobem určeným v Článku 19, odst. 1 těchto stanov, provede se likvidace.
  2. Valná hromada určí likvidátora (likvidátory). Likvidátorem může být pouze fyzická osoba. V případě, že o zániku sdružení rozhodne o osobě likvidátora Ministerstvo vnitra České republiky.
  3. Likvidátor činí jménem sdružení pouze úkony směřující k likvidaci sdružení. Při výkonu této působnosti plní závazky sdružení a uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje sdružení před soudy a jinými orgány, uzavírá smlouvy a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů.
  4. Zjistí-li likvidátor předlužení likvidovaného sdružení, podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu.
  5. Likvidátor oznámí vstup sdružení do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, že společnost vstoupila do likvidace s výzvou, aby věřitelé sdružení a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili své pohledávky, popřípadě jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce.
  6. Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění sdružení každému členu sdružení, který o to požádá.
  7. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní uzávěrku a předloží ji valné hromadě, která se sejde k jejímu schválení, spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a s návrhem na rozdělení majetkovému zůstatku, jež vyplyne z likvidace.


  V. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Článek 19


  1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vnitřní organizační předpisy.
  2. Jednacím jazykem sdružení je čeština, komunikačními jazyky jsou dále angličtina a ruština.
  3. Tyto stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.
  4. Tyto stanovy schvaluje ustavující valná hromada.


       

  Tyto stránky jsou optimalizovány pro MSIE 5, Copyright (c) Euroasia 2000, euroasia@post.cz
 •